06 - 104 90 202 info@boksfittherapie.nl
Foto pand van Boksfit Therapie in Veenendaal. Prins Bernhardlaan 30 | 3901CC | Veenendaal

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van MCH Training & Coaching B.V. met handelsnaam Boksfit Therapie gevestigd op de Prins Bernhardlaan 30, 3901CC te Veenendaal, ingeschreven onder KvK-nummer 83285563 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amersfoort, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 1. Begripsomschrijving
MCH training & Coaching B.V. met handelsnaam Boksfit Therapie. De gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan MCH Training & Coaching B.V. op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. Hierna te noemen Boksfit Therapie.

www.boksfittherapie.nl

Deelnemers
De wederpartij van Boksfit Therapie, die deelnemen aan een door Boksfit Therapie verzorgde les, workshop, cursus, training of opleiding.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.

Bedenktermijn
Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen.

Artikel 2. Geldigheid en toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Boksfit Therapie als opdrachtnemer optreedt.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Boksfit Therapie uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Boksfit Therapie is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel is begonnen met uitvoeringshandelingen.

Artikel 4. Eigen risico en aansprakelijkheid

Het doel van de Boksfit Therapie trainingen en andere trainingen, workshops, cursussen, opleidingen en lessen bij Boksfit Therapie is het in balans brengen van lichaam en mind, en niet het genezen van aandoeningen of ziektebeelden.
4.1 Boksfit Therapie is te allen tijde zeer betrokken bij haar cliënten en adviseert het volgende:
* Stel vragen als je de uitleg niet begrijpt.
* Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn, een scherpe pijn, aanhoudende tinteling of een doof gevoel veroorzaken en waarover je zelf geen goed gevoel hebt.
* Luister naar de signalen van je lichaam, en handel hiernaar. Zorg hierin goed voor jezelf.
* Oefen zorgvuldig en houd rekening met je lichamelijke en/of psychische beperkingen.
* Voer tijdens menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
*Boksfit Therapie adviseert niet te veel te eten gedurende 2 uur voor de training en geen training te volgen op een volle maag.
4.2 Meld lichamelijke en geestelijke klachten en zwangerschap aan de trainer, voor aanvang van de training.
4.3 Bij twijfel over klachten en medicatiegebruik overlegt de deelnemer dit voorafgaand aan de training of workshop met een curatief-arts.
4.4 Deelname aan een les, boksfit training, training, cursus of workshop is volledig op eigen risico van de deelnemer. Boksfit Therapie is dan ook niet aansprakelijk voor schade en letsel, en/of vervolgschade van letsel en blessures van de deelnemer.
4.5 Boksfit Therapie is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor blessure en letsel, geestelijk en lichamelijk, die direct of indirect in verband staan met deelname aan een les, boksfit training, opleiding, cursus of workshop.
4.6 Boksfit Therapie is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de deelnemer.
4.7 Boksfit Therapie geeft geen zwangerschaps boksfit. Boksfit Therapie adviseert tijdens de zwangerschap een arts te raadplegen alvorens deel te nemen aan boksfit. Deelname aan de trainingen en/of workshop tijdens een zwangerschap is geheel op eigen risico.
4.8 Gemaakte schade door de deelnemer aan de eigendommen van Boksfit Therapie zullen doorberekend worden aan de deelnemer.
4.9 Deelnemer vrijwaart Boksfit Therapie voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Boksfit Therapie en extern ingehuurd personeel nimmer aansprakelijk kunnen stellen.
4.10 De door Boksfit Therapie verstrekte instructies en veiligheidsinstructies dienen door de deelnemer serieus in acht genomen te worden.

Artikel 5 – Boksfit Therapie trainingen, trainingen, opleidingen, workshops en cursussen

5.1 Een opdracht tot het geven van een les, boksfit  training, training, opleiding, workshop of cursus wordt door Boksfit Therapie aanvaard indien er voldoende inschrijvingen zijn.
5.2 Deelnemer kan uitsluitend aan een les, workshop, Boksfit Therapie training, training, opleiding of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
5.3 Boksfit Therapie behoudt zich het recht voor om ten aanzien van lessen, Boksfit Therapie training, trainingen, workshops en cursussen inhoudelijke en organisatorische wijzigingen aan te brengen.
5.4 Boksfit Therapie heeft het recht om prijs, locatie en agenda te wijzigen
5.5 Deelnemer schrijft zich in voor een, al dan niet via zijn bedrijf, workshop van 3 uur, of voor een 10 tot 12-weekse training Boksfit Therapie van 1 uur per week.
5.6 Bij inschrijving heeft de deelnemer recht op deelname, als er minimaal 4 deelnemers zijn. Bij minder dan 4 deelnemers kan Boksfit Therapie beslissen om de opleiding, training, Boksfit Therapie training, workshop, les en cursus geen doorgaan te laten vinden.
5.7 De data van de Boksfit Therapie, opleiding, workshop en cursus, worden aangegeven, op de website www.boksfittherapie.nl van Boksfit Therapie. Individuele trajecten worden voorafgaand mondeling afgesproken en bevestigd via whats app.
5.8 Binnen een individueel of groepstraject Boksfit Therapie training worden er 10-12 lesmomenten (zie 5.5) van 60 minuten ingepland.
5.9 Restitutie van het geldbedrag is niet mogelijk.
5.10 Bij uitzonderlijke situaties, ziekte of zwangerschap wordt in overleg een andere periode aangeboden voor de training of workshop.
5.11 De indien individueel voorafgaand mondeling afgesproken en bevestigd via whatsapp trainingen zijn persoonlijk en niet tijdens de training overdraagbaar aan anderen.
5.12 Deelnemer kan de Boksfit Therapie training, training, workshop en cursus uitsluitend volgen, als voor de aanvangsdatum van de ingeschreven activiteit, het volledige lesgeld, in euro’s, is voldaan
5.13 Alle prijzen op de website van Boksfit Therapie zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 6. Annulering

Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen.

6.1 Individuele Boksfit Therapie afspraken kunnen 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Valt dit binnen de 24 uur dan wordt dit gerekend als één lesmoment. Boksfit Therapie workshops, training opleiding of cursus kan uitsluitend schriftelijk of via mailadres info@boksfittherapie.nl plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Boksfit Therapie heeft bereikt. Individuele Boksfit Therapie afspraken kunnen 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Valt dit binnen de 24 uur dan wordt dit gerekend als één lesmoment.
6.2 Bij annulering tussen de 6 weken en 1 week voor aanvang wordt 70% van de opleidingskosten of workshop in rekening gebracht.
Bij annulering, van workshop of opleiding, binnen 1 week voor aanvang is er geen recht op terugbetaling.
Bij uitval tijdens de training, les, workshop, cursus, opleiding of Boksfit Therapie training wordt er geen lesgeld gerestitueerd.
6.3 De geldige valuta is euro’s en betaling dient in euro’s te worden voldaan.

Artikel 7. Huisregels en gedragingen

7.1 Het dragen van vieze en kapotte schoenen en kleding is niet toegestaan in de ruimte van de locatie van Boksfit Therapie.
7.2  Boksfit Therapie stelt bokshandschoenen ter beschikking voor gebruik tijdens de training en workshop.
7.3 De bokshandschoenen dient door de deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt. Boksfit Therapie zorgt voor aanwezige reinigingsproducten.
7.4 Voor een optimale rust worden deelnemers verzocht om tijdens de uitleg niet te praten in de lesruimte.

Artikel 8. Uitsluiting

8.1 Boksfit Therapie verwacht een integere instelling van de deelnemer.
8.2 Boksfit Therapie kan deelname aan de les, training, boksfit training, cursus, opleiding of workshop weigeren als de deelnemer niet heeft voldaan aan de betaling.
8.3 Seksueel gedrag en seksueel getint gedrag, discriminatie, vernedering, en verbaal en fysiek geweld, wordt door Boksfit Therapie op generlei wijze getolereerd. Deelnemer kan door Boksfit Therapie verplicht worden de les, training, boksfit training, cursus, opleiding of workshop per direct te verlaten en kan van verdere deelname uitgesloten worden.

Artikel 9. Algemeen

9.1 Boksfit Therapie heeft met veel zorg en aandacht, de inhoud op de website samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er technische, schriftelijke en feitelijke fouten gemaakt zijn.
9.2 Boksfit Therapie kan de inhoud van de website veranderen
9.3 Boksfit Therapie kan geen garantie geven op de informatie op de website.
9.4 Boksfit Therapie kan geen garantie geven dat de inhoud op de website www.mindfulnesscentrumheuvelrug.nl virusvrij is.

Artikel 10Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Boksfit Therapie liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Boksfit Therapie uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, cybercrime, hackeraanvallen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, overstromingen, brand, gebrek aan vervoersmiddelen, terreuraanslagen, terreurdreigingen, politieke veranderingen dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
10.2 In geval van overmacht heeft Boksfit Therapie het recht, hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Boksfit Therapie.

11 Eigendomsrecht

Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij MCH Training & Coaching B.V.

De inhoud van deze website, werkboeken en materialen, flyers, folders, lesmaterialen inclusief de afbeeldingen, is eigendom van MCH Training & Coaching B.V. Niets mag zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd.

12. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

 

CERTIFICAAT VAN VERZEKERING AON
Hiermede verklaren wij, de ondergetekenden, dat de navolgende verzekering van kracht is:

Uw adviseur: Aon
Nederland C.V.

Admiraliteitskade 62 3063 ED Rotterdam Postbus 3234
4800 DE Breda

T (0)88 810 81 74
Internet www.aon.nl/one IBAN NL50ABNA0530015420 BIC ABNANL2A
KvK 24061634

Polisnummer Verzekeringnemer Verzekerde hoedanigheid Soort verzekering Maximum verzekerd bedrag

Dekkingsgebied
Soort verzekering Maximum verzekerd bedrag

Dekkingsgebied Voorwaarden Verzekeringsperiode

Ondertekende verzekeraars

MM110361803
Boksfit Therapie

Trainer in mindfulness-based interventies Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

€ 2.500.000 per aanspraak
€ 5.000.000 per verzekeringsjaar

Nederland Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

€ 500.000 per aanspraak
€ 500.000 per verzekeringsjaar

Nederland AVB-2009-V

De huidige verzekeringsperiode eindigt 01-01-2023 met stilzwijgende verlenging voor de termijn van 12 maanden, tenzij beëindigd conform de verzekeringsvoorwaarden.

Conform onderstaande verdeling: 60,00% Hiscox bij P344 40,00% Amlin bij P344

Breda, 20 januari 2022

De gevolmachtigde, One Underwriting B.V.

Deze verzekering is door uw adviseur Aon Nederland C.V. ondergebracht bij volmachtbedrijf One Underwriting B.V. One Underwriting B.V., onderdeel van Aon, is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009128, statutair gevestigd te Amsterdam en bij de KvK geregistreerd onder nummer 33109041.
Meer informatie vindt u op www.oneunderwriting.nl

Dit verzekeringscertificaat is onderworpen aan de voorwaarden, clausules en uitsluitingen van de originele polis. In geval van schade of verschil in interpretatie is de tekst van de originele polis bindend.

Aon Nederland C.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009529. Aon Nederland C.V. is statutair gevestigd in Rotterdam en bij de KvK geregistreerd onder nummer 24061634.